استخدام وزارت نیرو


خبر ۴ آبان ۱۴۰۰- فراخوان شماره ۸۰ – مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان
شرکت توانیر در راستای ایجاد فرصت‌های برابر برای همه افراد واجد شرایط عمومی و تخصصی خدمت‌گزاری، از متخصصین داوطلب واجد شرایط برای همکاری در سمت «مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان» دعوت به اعلام آمادگی می‌نماید.

مهلت ثبت نام: تا پایان روز دوشنبه ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۰

برای مشاهده متن کامل فراخوان اینجا کلیک نمایید

خبر ۱ شهریور ۱۴۰۰- فراخوان شماره ۷۷ – مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه
شرکت توانیر در راستای راهبرد شایسته‌گزینی وزارت نیرو در دولت دوازدهم و ایجاد فرصت‌های برابر برای همه افراد واجد شرایط عمومی و تخصصی خدمت‌گزاری، از متخصصین داوطلب واجد شرایط برای همکاری در سمت «مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه» دعوت به اعلام آمادگی می‌نماید.

مهلت ثبت نام: تا پایان روز دوشنبه ۱۲ شهریور ماه ۱۴۰۰

برای مشاهده متن کامل فراخوان اینجا کلیک نمایید

خبر ۲۱ تیر ۱۴۰۰- فراخوان شماره ۷۶ – مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز
شرکت توانیر در راستای راهبرد شایسته‌گزینی وزارت نیرو در دولت دوازدهم و ایجاد فرصت‌های برابر برای همه افراد واجد شرایط عمومی و تخصصی خدمت‌گزاری، از متخصصین داوطلب واجد شرایط برای همکاری در سمت «مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز» دعوت به اعلام آمادگی می‌نماید.

مهلت ثبت نام: تا پایان روز دوشنبه ۲۸ تیر ماه ۱۴۰۰

برای مشاهده متن کامل فراخوان اینجا کلیک نمایید

خبر ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰- فراخوان شماره ۷۲ – (مجدد) مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق یزد
شرکت توانیر در راستای راهبرد شایسته‌گزینی وزارت نیرو در دولت دوازدهم و ایجاد فرصت‌های برابر برای همه افراد واجد شرایط عمومی و تخصصی خدمت‌گزاری، از متخصصین داوطلب واجد شرایط برای همکاری در سمت «مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد» دعوت به اعلام آمادگی می‌نماید.

مهلت ثبت نام: ۳۱/ ۰۲/ ۱۴۰۰

برای مشاهده متن کامل فراخوان اینجا کلیک نمایید

خبر ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰- فراخوان شماره ۷۱ – مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
شرکت توانیر در راستای راهبرد شایسته‌گزینی وزارت نیرو در دولت دوازدهم و ایجاد فرصت‌های برابر برای همه افراد واجد شرایط عمومی و تخصصی خدمت‌گزاری، از متخصصین داوطلب واجد شرایط برای همکاری در سمت «مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ» دعوت به اعلام آمادگی می‌نماید.

مهلت ثبت نام: ۳۱/ ۰۲/ ۱۴۰۰

برای مشاهده متن کامل فراخوان اینجا کلیک نمایید

خبر ۷ اردیبهشت ۱۴۰۰- فراخوان شماره ۷۰ – مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی
وزارت نیرو در راستای راهبرد شایسته‌گزینی در دولت دوازدهم و ایجاد فرصت‌های برابر برای همه افراد واجد شرایط عمومی و تخصصی خدمت‌گزاری، با لحاظ مجموعه اسناد بالادستی و رعایت مواد قانونی ذیربط، برای سمت «مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی» دعوت به اعلام آمادگی می‌نماید.

مهلت ثبت نام: ۲۱/ ۰۲/ ۱۴۰۰

برای مشاهده متن کامل فراخوان اینجا کلیک نمایید

خبر ۷ اردیبهشت ۱۴۰۰- فراخوان شماره ۷۰ – مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کردستان
وزارت نیرو در راستای راهبرد شایسته‌گزینی در دولت دوازدهم و ایجاد فرصت‌های برابر برای همه افراد واجد شرایط عمومی و تخصصی خدمت‌گزاری، با لحاظ مجموعه اسناد بالادستی و رعایت مواد قانونی ذیربط، برای سمت «مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کردستان» دعوت به اعلام آمادگی می‌نماید.

مهلت ثبت نام: ۲۱/ ۰۲/ ۱۴۰۰

برای مشاهده متن کامل فراخوان اینجا کلیک نمایید

خبر ۴ اردیبهشت ۱۴۰۰- فراخوان شماره ۶۹ – مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان
وزارت نیرو در راستای راهبرد شایسته‌گزینی در دولت دوازدهم و ایجاد فرصت‌های برابر برای همه افراد واجد شرایط عمومی و تخصصی خدمت‌گزاری، با لحاظ مجموعه اسناد بالادستی و رعایت مواد قانونی ذیربط، برای سمت «مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان» دعوت به اعلام آمادگی می‌نماید.

مهلت ثبت نام: ۱۰/ ۰۲/ ۱۴۰۰

برای مشاهده متن کامل فراخوان اینجا کلیک نمایید

خبر ۴ اردیبهشت ۱۴۰۰- فراخوان شماره ۶۹ – مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان مازندران
وزارت نیرو در راستای راهبرد شایسته‌گزینی در دولت دوازدهم و ایجاد فرصت‌های برابر برای همه افراد واجد شرایط عمومی و تخصصی خدمت‌گزاری، با لحاظ مجموعه اسناد بالادستی و رعایت مواد قانونی ذیربط، برای سمت «مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان مازندران» دعوت به اعلام آمادگی می‌نماید.

مهلت ثبت نام: ۱۰/ ۰۲/ ۱۴۰۰

برای مشاهده متن کامل فراخوان اینجا کلیک نمایید

خبر ۲۵ فروردین ۱۴۰۰- فراخوان شماره ۶۸ – (مجدد) مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای هرمزگان
شرکت توانیر در راستای راهبرد شایسته‌گزینی وزارت نیرو در دولت دوازدهم و ایجاد فرصت‌های برابر برای همه افراد واجد شرایط عمومی و تخصصی خدمت‌گزاری، از متخصصین داوطلب واجد شرایط برای همکاری در سمت «مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای هرمزگان» دعوت به اعلام آمادگی می‌نماید.

مهلت ثبت نام: ۰۳/ ۰۲/ ۱۴۰۰

برای مشاهده متن کامل فراخوان اینجا کلیک نمایید

خبر ۲۲ فروردین ۱۴۰۰- فراخوان شماره ۶۷ – مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان
مدیریت بخش آب کشور در راستای راهبرد شایسته‌گزینی وزارت نیرو در دولت دوازدهم و ایجاد فرصت‌های برابر برای همه افراد واجد شرائط عمومی و تخصصی خدمت‌گذاری، با لحاظ مجموعه اسناد بالادستی و رعایت مواد قانونی ذیربط، برای سمت «مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان» دعوت به اعلام آمادگی می‌نماید.

مهلت ثبت نام: ۳۱/ ۰۱/ ۱۴۰۰

برای مشاهده متن کامل فراخوان اینجا کلیک نمایید

خبر ۲۲ فروردن ۱۴۰۰- فراخوان شماره ۶۷ – مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای هرمزگان
مدیریت بخش آب کشور در راستای راهبرد شایسته‌گزینی وزارت نیرو در دولت دوازدهم و ایجاد فرصت‌های برابر برای همه افراد واجد شرائط عمومی و تخصصی خدمت‌گذاری، با لحاظ مجموعه اسناد بالادستی و رعایت مواد قانونی ذیربط، برای سمت «مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای هرمزگان» دعوت به اعلام آمادگی می‌نماید.

مهلت ثبت نام: ۳۱/ ۰۱/ ۱۴۰۰

برای مشاهده متن کامل فراخوان اینجا کلیک نمایید

خبر ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ – فراخوان شماره ۶۷ – مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی
مدیریت بخش آب کشور در راستای راهبرد شایسته‌گزینی وزارت نیرو در دولت دوازدهم و ایجاد فرصت‌های برابر برای همه افراد واجد شرائط عمومی و تخصصی خدمت‌گذاری، با لحاظ مجموعه اسناد بالادستی و رعایت مواد قانونی ذیربط، برای سمت «مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی» دعوت به اعلام آمادگی می‌نماید.

مهلت ثبت نام: ۳۱/ ۰۱/ ۱۴۰۰

برای مشاهده متن کامل فراخوان اینجا کلیک نمایید

خبر ۲۲ فروردین ۱۴۰۰- فراخوان شماره ۶۷ – مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی
مدیریت بخش آب کشور در راستای راهبرد شایسته‌گزینی وزارت نیرو در دولت دوازدهم و ایجاد فرصت‌های برابر برای همه افراد واجد شرائط عمومی و تخصصی خدمت‌گذاری، با لحاظ مجموعه اسناد بالادستی و رعایت مواد قانونی ذیربط، برای سمت «مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی» دعوت به اعلام آمادگی می‌نماید.

مهلت ثبت نام: ۳۱/ ۰۱/ ۱۴۰۰

برای مشاهده متن کامل فراخوان اینجا کلیک نمایید

خبر ۱۷ فروردین ۱۴۰۰- فراخوان شماره ۶۶ – رئیس گروه زیر ساخت و شبکه در دفتر توسعه زیر ساخت سیستمهای اطلاعاتی و شبکه های ارتباطی شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
دفتر توسعه زیر ساخت سیستمهای اطلاعاتی و شبکه های ارتباطی شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در راستای راهبرد شایسته گزینی، از داوطلبان واجد شرایط برای همکاری در سمت رئیس گروه زیر ساخت و شبکه، دعوت به اعلام آمادگی می نماید:

مهلت ثبت نام: ۰۱/ ۰۲/ ۱۴۰۰

برای مشاهده متن کامل فراخوان اینجا کلیک نمایید

خبر ۱۷ فروردین ۱۴۰۰- فراخوان شماره ۶۵ – مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان البرز
شرکت توانیر در راستای راهبرد شایسته‌گزینی وزارت نیرو در دولت دوازدهم و ایجاد فرصت‌های برابر برای همه افراد واجد شرایط عمومی و تخصصی خدمت‌گزاری، از متخصصین داوطلب واجد شرایط برای همکاری در سمت «مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان البرز» دعوت به اعلام آمادگی می‌نماید.

مهلت ثبت نام: ۲۷/ ۰۱/ ۱۴۰۰

برای مشاهده متن کامل فراخوان اینجا کلیک نمایید

خبر ۱۴ فروردین ۱۴۰۰ – فراخوان شماره ۶۴ – مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل
وزارت نیرو در راستای راهبرد شایسته‌گزینی در دولت دوازدهم و ایجاد فرصت‌های برابر برای همه افراد واجد شرایط عمومی و تخصصی خدمت‌گزاری، با لحاظ مجموعه اسناد بالادستی و رعایت مواد قانونی ذیربط، برای سمت «مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل» دعوت به اعلام آمادگی می‌نماید.

مهلت ثبت نام: ۲۷/ ۰۱/ ۱۴۰۰

برای مشاهده متن کامل فراخوان اینجا کلیک نمایید

خبر ۱۴ فروردین ۱۴۰۰ – فراخوان شماره ۶۴ – مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کهگیلویه و بویراحمد
وزارت نیرو در راستای راهبرد شایسته‌گزینی در دولت دوازدهم و ایجاد فرصت‌های برابر برای همه افراد واجد شرایط عمومی و تخصصی خدمت‌گزاری، با لحاظ مجموعه اسناد بالادستی و رعایت مواد قانونی ذیربط، برای سمت «مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کهگیلویه و بویراحمد» دعوت به اعلام آمادگی می‌نماید.

مهلت ثبت نام: ۲۷/ ۰۱/ ۱۴۰۰

برای مشاهده متن کامل فراخوان اینجا کلیک نمایید